A jogi bizottság szerint Andrejka Zombor méltatlan a mandátumára

105/2022. (VI. 2.) Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsági határozat
Képviselői méltatlanság megállapítása iránti javaslat
105/2022. (VI. 2.) PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:
„Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 38. § (5) bekezdése vonatkozásában a 37. § (2) bekezdés alapján az Mötv. 38. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében megállapítja, hogy Andrejka Zombor Attila önkormányzati képviselő esetében a képviselői méltatlanság feltételei fennállnak, ezek alapján kimondja Andrejka Zombor Attila önkormányzati képviselő méltatlanságát, és Andrejka Zombor Attila önkormányzati képviselői megbízatását megszünteti
 
az alábbi indokok alapján:
Nevezett Andrejka Zombor Attila 2019. október 13. nappal önkormányzati képviselőként megválasztásra került. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) hivatalos tájékoztatása szerint 2019. november 12-én kérte felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba. Mivel a központi nyilvántartás szerint nevezett képviselőnek nettó adótartozása mutatkozott, így az illetékes NAV igazgatóság 2019. december 10. napján 4943073218 iktatószámon hiánypótlásra hívta fel, melyben fennálló 846 600 Ft tartozásáról tájékoztatta. A hiánypótlási felhívást nevezett adózó 2019. december 11. napján töltötte le az elektronikus rendszerből, ugyanakkor a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követően nevezett képviselő nem teljesített befizetést. Andrejka Zombor Attila köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételének kérelme 2020. január 10. napján elutasításra került. Ezt a határozatot nevezett képviselő 2020. január 21-én töltötte le. Andrejka Zombor Attila adótartozása 2020. február 28. napján változatlanul fennállt, melyről az adóhatósági felhívásokból igazoltan tudott. Így egyértelműen megállapítható, hogy Andrejka Zombor Attila 2019. december 11. napján – az elektronikus felületről való letöltéssel – hivatalosan is tudomást szerzett adótartozásáról, amit 2020. február 28. napjáig sem rendezett. Ezen időszak önmagában is meghaladta a törvényben meghatározott 60 napot.
2020. március 20-án Andrejka Zombor Attila automatikus részletfizetés iránti kérelmet terjesztett elő. A megkapott kedvezmény 2020. augusztus 18-ig fennállt, mely napon a fizetési kedvezmény érvényét vesztette, mivel nevezett képviselő a részletfizetést nem kezdte meg.
Andrejka Zombor Attila 2020. augusztus 24. és 2021. augusztus 16. napja között több befizetéssel is csökkentette a határozattal érintett hátralékot, azonban a NAV tájékoztatása szerint megállapítható, hogy adótartozása ezen időszak alatt is folyamatosan fennállt.
2021. február 24. napján Andrejka Zombor Attila ismét fizetési könnyítés iránti kérelmet terjesztett elő, melyet a kérelmező ezúttal is megkapott, ugyanakkor az engedélyező határozat 2021. november 16-án visszarendezésre került, mert nevezett képviselő 2021. szeptember 15. napját követően ismételten nem teljesítette részletfizetési kötelezettségét. Ezen körülmények alapján megállapítható, hogy Andrejka Zombor Attila az Mötv. 38. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott azon kötelezettségének sem tett eleget, hogy a részletfizetést engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően rendezze tartozását.
A NAV tájékoztatása szerint Andrejka Zombor Attila tartozását végül 2021. december 29-én egyösszegű befizetéssel rendezte.
A Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 2022. május 25. napján meghallgatta Andrejka Zombor Attila képviselőt, aki a meghallgatása során azt nyilatkozta, hogy miután tudomást szerzett arról, hogy adótartozása van, azt gyakorlatilag azonnal rendezte, és így 60 napnál hosszabb adótartozása 2019. október 13-át követően nem volt. Andrejka Zombor Attila e nyilatkozata ellentétben áll a NAV hivatalos tájékoztatásának azon pontjával is, mely szerint 2019. december 11. napján hivatalosan is tudomást szerzett a tartozásáról, és azt 2020. február 28. napjáig sem rendezte, befizetést nem teljesített.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy Andrejka Zombor Attila önkormányzati képviselő az Mötv. 38. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségének nem tett eleget, amennyiben köztartozásáról sem a Képviselő-testületet, sem az illetékes kormányhivatalt nem tájékoztatta.
A Képviselő-testület megállapítja azt is, hogy Andrejka Zombor Attila az Mötv. 38. § (4) bekezdésében foglalt azon kötelezettségének sem tett eleget, mely szerint az önkormányzati képviselő a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. Ezen kötelezettségét Andrejka Zombor Attila azért sem tudta teljesíteni, mert köztartozása állt fenn, ami a fentiek szerint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételi kérelmének elutasítását eredményezte.
Fentiek alapján megállapítható, hogy Andrejka Zombor Attila önkormányzati képviselőnek hivatalos tudomása volt az adótartozásáról, ami 60 napot meghaladóan is fennállt. Mivel az Mötv. méltatlanságról szóló törvényi szabályozása úgy rendelkezik, hogy – hivatalosan engedélyezett részletfizetés vagy fizetési halasztás esetét leszámítva – önkormányzati képviselőnek 60 napot meghaladóan adótartozása nem lehet, ezért Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Jelen határozat mellékletét képezi a NAV 2022. május 27. napján kelt 6416605133 ügyiratszámú hivatalos tájékoztatása.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Melléklet a …/2022. (…) Ök. határozathoz:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük